Oświadczenie dotyczące utrzymania ceny energii elektrycznej

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",

Dotyczy: Oświadczenie dotyczące utrzymania ceny energii elektrycznej

Do 27 lipca 2019r. do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego należy złożyć oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej.

Oświadczenie należy złożyć najpóźniej do 28 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. [2], tj. od dnia 29 czerwca 2019 r. Liczy się data złożenia dokumentu do przedsiębiorstwa energetycznego, a nie data jego nadania.

Złożone oświadczenie będzie podstawą uprawniającą do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019r.
Tak wynika z obowiązującej od 29 czerwca 2019 r. ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1210), która reguluje sposób ustalania ceny i stawki opłat za energię elektryczną odbiorcom końcowym w 2019 r.

Kogo to dotyczy?

Odbiorcy końcowi energii elektrycznej będący:

    mikro przedsiębiorcami albo małymi przedsiębiorcami,
    szpitalami,
    jednostkami sektora finansów publicznych,
    innymi, niż określone wyżej, państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

obowiązani są złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej, oświadczenie potwierdzające status odbiorcy końcowego; z obowiązku złożenia oświadczenia wyłączeni zostali odbiorcy końcowi, jakim są odbiorcy z grupy taryfowej G, tj. gospodarstwa domowe.

Wzór oświadczenia określa załącznik nr 1 do ustawy. (zamieszczamy je w załącznikach)

Należy podkreślić, że w przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego zmianę statusu odbiorcy końcowego, mającą wpływ na utratę uprawnienia, odbiorca ten obowiązany jest do poinformowania o tym zdarzeniu przedsiębiorstwa energetycznego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia.

Małe przedsiębiorstwo:
Liczba zatrudnionych – mniej niż 50
Roczny obrót – 10 mln euro
Całkowity bilans roczny 10 mln euro

Mikro przedsiębiorstwo:
Liczba zatrudnionych – mniej niż 10
Roczny obrót – 2 mln euro
Całkowity bilans roczny – 2 min euro

W przypadku posiadania umowy z dostawcą energii (np. Tauron, Enea inne) oświadczenie należy przesłać na adres biura obsługi klienta lub złożyć w punktach obsługi klienta. Polecamy złożenie w punkcie obsługi i uzyskanie potwierdzenia złożenia (z datą).