Przypomnienie - kasy fiskalne - zmiany najpóźniej do 31.07.2019

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",
Dotyczy - Kasy fiskalne - zmiany najpóźniej do 31.07.2019

Przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 30 kwietnia 2019 r. obowiązuje nowa matryca stawek podatkowych dla wszystkich urządzeń fiskalnych (online, kopia papierowa i kopia elektroniczna) fiskalizowanych od 1 maja 2019 r.

Podatnicy mają także obowiązek dostosować swoje kasy do nowych wymogów dotyczących przypisania oznaczeń literowych od "A" do "G" do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług. Podatnicy mają na to czas do końca lipca 2019 r.

A=23%

B=8%

C=5%

D=0%

E=ZW

F,G – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy o VAT.

W kasach, które pracowały na rynku jeszcze przed 1 maja 2019 roku, należy dokonać zmiany stawek VAT na powyższą kolejność najpóźniej do 31 lipca 2019 roku

Po 31 lipca 2019 r., kasa, w której zwolnienie od podatku nie będzie przypisane literze „E” – nie będzie mogła być używana.

Nie dokonanie odpowiednich zmian na kasach traktowane może być jako nieprawidłowe prowadzenie ksiąg podatkowych ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Ponadto podatnik przedstawia na żądanie organu podatkowego przypisanie odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku lub zwolnienia z VAT.

Inne istotne zmiany w zakresie kas rejestrujących:

-Obowiązek umieszczenia wyświetlacza kasy w miejscu umożliwiającym nabywcy odczyt wyświetlanych na nim danych.

-Podatnik używający kasy może dokonać zmiany podmiotu prowadzącego serwis kas, bez konieczności uzyskiwania zgody podmiotu prowadzącego serwis główny. O dokonanej zmianie podatnik w terminie 5 dni od dnia jej dokonania jest obowiązany powiadomić podmiot prowadzący serwis główny. W dotychczasowym stanie prawnym podatnik mógł dokonać zmiany serwisu kas, za zgodą podmiotu prowadzącego serwis główny, który nie mógł jej odmówić, jeżeli warunki cenowe i miejsce jego świadczenia były dla podatnika korzystniejsze.

-Utworzenie publicznego wykazu serwisantów posiadających udzielone upoważnienia na serwisowanie kas w kraju. Wykaz serwisantów będzie prowadzony przez Szefa KAS.

-Utraty kasy w wyniku kradzieży - podatnik ma obowiązek zgłosić ten fakt do naczelnika urzędu skarbowego nie później niż w terminie 5 dni od dnia powzięcia informacji o utracie.

Ze względu na bezpieczeństwo przychodni prosimy o kontakt z biurem księgowym obsługującym dany podmiot.

Pozdrawiam serdecznie!