WAŻNE! Opinia dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",

     

w związku z Państwa udziałem w projekcie współfinansowanym ze środków EFS pt. "Zdrowe Prawo - Zdrowe Firmy - Zdrowi Ludzie - podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji" oraz współpracą członków Grupy Roboczej nad poprawą skuteczności monitorowania zmian prawa gospodarczego i pracy na poziomie krajowym przez partnerów społecznych uprzejmie proszę o przesłanie do dnia 03.07. br. opinii dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.


Podaję link do projektu:

    https://www.monitorowanieprawa.pl/opiniowane-akty-prawne/2523-projekt-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-zmiany-rozporzadzenia-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-ogolnych-warunkow-umow-o-udzielanie-swiadczen-opieki-zdrowotnej.html

--

Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!