Koordynator

    Szanowni Państwo
    Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",
     
    Przesyłam Państwu pytania do zastanowienia się w związku z inicjatywą Adama Niedzielskiego Ministra Zdrowia, a są one związane z funkcją nową funkcją (Świadczeniodawcy POZ) Lekarza POZ, jako koordynatora w opiece koordynowanej od 1 października 2021r.
     
    Ustawa o POZ mówi:
    Art.  14.  [Obowiązki świadczeniodawcy w ramach koordynacji opieki zdrowotnej]
    1. W ramach koordynacji, o której mowa w art. 4, świadczeniodawca zapewnia:
        1) profilaktyczną opiekę zdrowotną dostosowaną do wieku i płci świadczeniobiorcy oraz zidentyfikowanych problemów zdrowotnych świadczeniobiorcy i populacji objętej opieką;
        2) badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne, zgodnie z indywidualnym planem diagnostyki, leczenia i opieki, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach.
    2. Świadczeniodawca wyznacza osobę, do której zadań należy organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym udzielanie informacji o tym procesie oraz zapewnienie współpracy między osobami udzielającymi świadczeń zdrowotnych.
     
    Jednocześnie ustawa o świadczeniach w art. 159 mówi:
    2b. Umowy o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, z wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zawierają dodatkowe środki przeznaczone na zapewnienie:

    1) koordynacji opieki nad świadczeniobiorcą z uwzględnieniem innych zakresów świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2, oraz osoby, o której mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (budżet powierzony);


    2) profilaktycznej opieki zdrowotnej (opłata zadaniowa);


    3) oczekiwanego efektu zdrowotnego i jakości opieki (dodatek motywacyjny).

     
    Co oznacza, że na osobę, o której mowa w art. 14 ust. 2 – czyli koordynatorze – mamy otrzymać dodatkowe środki. Ale też musimy taką osobę wyznaczyć.
     
    W związku z powyższym musimy sobie odpowiedzieć na pytania:
     
    1. Jaki zakres zadań ma mieć koordynator (tak precyzyjnie, bo ogólnie określa to ustawa)?
    2. W jaki sposób ma być finansowane to zadanie?
    Co do zasady miałoby być podzielone finansowanie na część bazową i do tego płacenie za wykonane zadania (premia zadaniowa) oraz premia jakościowa (czyli za osiągnięty efekt).
    3. Jakie kwalifikacje/wykształcenie powinien mieć koordynator?
     
    Zapraszam do dyskusji mailowej, którą będziemy kontynuować i podsumowywać na nadchodzącym Walnym KPZPOZ 28 września 2021r..
     
    Kolejne wątki z prac zespołu ds POZ prześlę w oddzielnych mailach, żeby utrzymać porządek w dyskusjach.
     

--

Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!