UWAGA BARDZO WAŻNE! Komunikat - wejście w życie Rozporządzenia o OWU

Szanowni Państwo

Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",    KOMUNIKAT


    Zarząd KPZPOZ i  Federacji "PZ" informuje, iż w dniu 09.02.2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie  zmiany Ogólnych Warunków Umów (OWU)*, przewidujące, iż zmiany zarządzeń Prezesa NFZ będą automatycznie wiązać świadczeniodawców POZ, bez konieczności aneksowania ich umów za zgodą obu stron.


    Oświadczamy, że zmiany te nie są akceptowalne przez Federację "PZ" i zostały wprowadzone w życie bez naszej zgody!    Informujemy też, że również bez zgody Federacji Minister Zdrowia wprowadził w życie przepisy nakazujące obligatoryjny obowiązek wykonania wizyty administracyjnej tj. przeprowadzenia badania fizykalnego osób covid 19+ powyżej 60-ego roku życia*.    Wobec powyższego, uwzględniając fakt ignorowania opinii Federacji we wprowadzaniu w życie kolejnych unormowań prawnych, przedstawiciele Federacji "PZ" zrezygnowali z uczestnictwa w powołanym przez Ministra Zdrowia Zespole do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej. Treść rezygnacji przesyłamy w załączeniu.


    * Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2022, poz. 236) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000236/O/D20220236.pdf

     

    * Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2022, poz. 151) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000151/O/D20220151.pdf
--

Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!