Opinia dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu"

Szanowni Państwo

Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


    w związku z Państwa udziałem w projekcie współfinansowanym ze środków EFS pt. "Zdrowe Prawo - Zdrowe Firmy - Zdrowi Ludzie - podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji" oraz współpracą członków Grupy Roboczej nad poprawą skuteczności monitorowania zmian prawa gospodarczego i pracy na poziomie krajowym przez partnerów społecznych uprzejmie proszę o przesłanie do dnia 04.04. br. opinii dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu".


    Podaję link do projektu:

    https://www.monitorowanieprawa.pl/opiniowane-akty-prawne/2323-projekt-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-wykazu-lekow-dla-swiadczeniobiorcy.html

--

Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!