ZAPROSZENIE na Walne Zebranie Sprawozdawcze KPZPOZ za 2021r. - 20 września 2022r. Restauracja "WODNIK" ul. Nakielska 86 Bydgoszcz

Szanowni Państwo

Członkowie Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia

i Federacji ZPOZ „PORPZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE",


W imieniu Zarządu KPZPOZ serdecznie zapraszam Państwa na posiedzenie sprawozdawcze za 2021 rok Walnego Zgromadzenia Ogólnego Członków Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia, które odbędzie się dnia 20 września 2022 r. (wtorek), o godzinie 18.30 w Restauracji "WODNIK" - Galeria "Miedzyń" (pierwsze piętro) ulica Nakielska 86 w Bydgoszczy.

(parking bezpłatny).


Członkowie KPZPOZ przekażą Państwu min. przebieg i wyniki trwających aktualnie negocjacji Federacji "POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE" z Ministerstwem Zdrowia i Centralą NFZ. Przedmiotem negocjacji są przede wszystkim warunki kontraktowania i realizacji świadczeń POZ i AOS, Stomatologii i Rehabilitacji na 2023 rok i lata kolejne, jak również sprawa EDM i całego tematu tzw. koordynowanej opieki zdrowotnej/budżetu powierzonego, cyfryzacji i informatyzacji sektora ochrony zdrowia, jak również sprawy strategiczne Federacji „PZ" zw. z polityką MZ/NFZ oraz federacyjnych i związkowych zakupów grupowych, w czasach covidowskich.

Przypominam jednocześnie, że zgodnie z brzmieniem § 24 Statutu opłacanie składek członkowskich jest obowiązkiem każdego Członka KPZPOZ, w związku z czym uprzejmie proszę o dokonanie stosownej wpłaty zaległych składek członkowskich w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, ewentualnie o zgłoszenie się do księgowości KPZPOZ celem wyjaśnienia powstałych rozbieżności lub też o kontakt poprzez e-mail: biuro@kpzpoz.pl

Informuję, iż zgodnie z brzmieniem § 25 ust. 2 lit. b. oraz w związku z § 26 ust. 1 Statutu KPZPOZ Zarząd może wykluczyć ze Związku podmioty uchylające się przez okres dłuższy niż trzy miesiące od płacenia składek członkowskich.

W przypadku rezygnacji z dalszego członkostwa w KPZPOZ proszę o zwrotną pisemną informację, gdyż Federacja „PZ" oraz kontrahenci Związku oczekują aktualnych list stowarzyszonych podmiotów leczniczych w związku z trwającymi i prognozowanymi akcjami promocyjnymi, kierowanym wyłącznie dla aktywnych Członków.

Uprzejmie proszę, o zgłaszanie ew. tematów do poruszenia na zebraniu, na adres  e-mail: biuro@kpzpoz.pl


Walne Zgromadzenie Ogólne Członków

Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy

 członka Federacji ZPOZ „POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE"

w dniu: 20 września 2022 roku

godzina 18.30 Restauracja "WODNIK" - Galeria "Miedzyń" ulica Nakielska 86  w Bydgoszczy

 

PORZĄDEK OBRAD

CZĘŚĆ I – sesja otwierająca

1.     Strategia w ochronie zdrowia Federacji ZPOZ „POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE".

2.     Stanowisko Federacji „PZ" wz. z kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna, Ambulatoryjna Opieka       

        Specjalistyczna, Stomatologia i Rehabilitacja przez Narodowy Fundusz Zdrowia na 2023 i lata kolejne.

3.     Kierunki rozwoju ochrony zdrowia Ustawa POZ – Regionalne Mapy Potrzeb Zdrowotnych – EDM - eZLA – eRECEPTA - eSKIEROWANIE -

        P1/CSIOZ.

4.     Opieka koordynowana/budżet powierzony oraz programy pilotażowe.

5.      Akredytacja podmiotów leczniczych.

6.     Pytania – dyskusja.

CZĘŚĆ II - sprawozdawcza

1.     Otwarcie posiedzenia Walnego Sprawozdawczego i Wyborczego Zgromadzenia Ogólnego Członków KPZPOZ – zebranie sprawozdawcze za 2021 rok.

2.     Sprawdzenie listy obecności, pod kątem quorum niezbędnego do podejmowania prawomocnych uchwał. W przypadku braku quorum zastosowanie formy głosowania na podst. § 9 pkt.5 Statutu KPZPOZ – możliwość podejmowania prawomocnych uchwał przez Walne Zgromadzenie Ogólne Członków, po 15 minutowej przerwie w obradach.

3.     Wybór protokolanta Walnego Zgromadzenia Ogólnego Członków KPZPOZ.

4.     Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Ogólnego Członków KPZPOZ

 – podjęcie stosownej uchwały.

5.     Sprawozdanie Zarządu KPZPOZ z prowadzonej działalności statutowej Związku za 2021 rok, w tym:

a)     sprawozdanie z działalności Zarządu,

b)     sprawozdanie finansowe Związku,

c)     sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

6.     Dyskusja nad sprawozdaniami. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Związku oraz bilansu - rachunku zysków i strat za 2021 rok - podjęcie stosownych uchwał.

7.     Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej z działalności organów za 2021 rok – podjęcie stosownych uchwał.

8.     Sprawozdanie z aktualnej sytuacji finansowej oraz bieżącej działalności Związku jako organizacji reprezentacyjnej Świadczeniodawców.

9.    Zamknięcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia Ogólnego Członków KPZPOZ.


Uprzejmie proszę, o potwierdzenie uczestnictwa w zebraniu.

 

W imieniu Zarządu KPZPOZ serdecznie zapraszam!

Z góry pięknie dziękuję!

Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam!

Szymon Kopa