Komunikat uzupełniający - teleporady

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",
KOMUNIKAT – TELEPORADY

Zarząd KPZPOZ oraz Federacji "PZ" informuje, iż od początku obecnego roku, na Świadczeniodawców POZ nałożony został dodatkowy obowiązek* dotyczący teleporad:

1.Informację o udzielanych teleporadach należy umieścić w sposób widoczny i ogólnodostępny w miejscu udzielenia świadczeń (czyli najlepiej na tablicy ogłoszeń).

2.Teleporady muszą być udzielane co najmniej przez 2 godziny tygodniowo (czyli np. każdego dnia po pół godziny), informację o tych godzinach umieszczamy zgodnie z zapisami punktu 1.

3.Teleporady należy uwzględniać w dokumentacji medycznej pacjenta (zaznaczając, iż jest to teleporada) i sprawozdawać do NFZ
(jak standardowe porady ambulatoryjne - zgodnie z ustawą przy teleporadzie liczy się miejsce pobytu osoby udzielającej świadczeń)

4.Zapłata za udzielanie teleporad została uwzględniona poprzez zwiększenie wysokości stawki kapitacyjnej.

Podstawa prawna: *§ 8 ust. 10 Zarządzenia nr 177/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30.12.2019 roku.

Zgodnie z zarządzeniem nr 177/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30.12.2019 roku obowiązuje nas nowy zapis w paragrafie 8 punkt 10:


10. Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń w rodzaju poz, w zakresach: lekarza poz, pielęgniarki poz lub położnej poz, obowiązany jest do zapewnienia, w wymiarze nie mniejszym niż dwie godziny tygodniowo, możliwości uzyskania przez świadczeniobiorcę świadczeń udzielanych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. O możliwości uzyskania świadczeń określonych w zdaniu pierwszym, świadczeniobiorcy są informowani w sposób, o którym mowa w ust. 9.


Zgodnie z tym punktem, odnoszącym się również do artykułu 13 ustęp 3 ustawy o POZ – informacje o teleporadach należy umieścić w sposób widoczny i ogólnodostępny w miejscu udzielenia świadczeń (czyli najlepiej na tablicy ogłoszeń). Nadmieniam również, że co najmniej  2 godziny udzielania świadczeń tygodniowo polegać może na tym, że codziennie w określonych przez świadczeniodawcę godzinach – np. przez pół godziny dziennie - takie świadczenia w razie potrzeby mogą być udzielane. Zapłatę za teleporady wynegocjowaliśmy w zwiększonej stawce kapitacyjnej. Początkowo Minister Zdrowia oraz Prezes NFZ domagali się sprawozdawania osobno teleporad i postawili warunek, aby tych teleporad było nie mniej niż 8 dziennie  – ale po naszej twardej argumentacji wycofali się z takiego pomysłu. W tej sytuacji teleporady należy sprawozdawać tak, jak zwykłe porady i warto oraz trzeba odnotowywać je w dokumentacji lekarskiej pacjenta, gdyż zgodnie z obowiązującym prawem teleporada jest również świadczeniem leczniczym.